تروریستهای داعش مساجد شهر موصل را به انبارهای سلاح تبدیل کرده اند