توقف طولانی مدت نمادها و عیب بزرگ بورس/ شرکت ها مسئول نشر اطلاعات هستند