درخواست رسمی شدن مرز سومار به وزارت کشور ارایه می شود