افزایش تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه/جزییات امضای دو قراداد نفتی