نفع استاندارد بیش از مصرف کننده نصیب تولید کننده می‌شود/ در سالهای گذشته با اقتصاد کشور کاری کردند که به سادگی قابل جبران نیست