2.5 درصد مردم کرمانشاه عضو کتابخانه‌های عمومی هستند