‌جنوب قشم در آینده نزدیک به مرکز اصلی سوخت‌رسانی در منطقه‌ تبدیل می‌شود