15 میلیارد ریال وام کم بهره به عشایراستان تهران واگذار می شود