دو خطه سازی ۲۰ درصد شبکه ریلی تا ۲ سال آینده/ ۱۴۵۰ کیلومتر راه‌آهن برقی می‌شود