چای خارجی از روی میز دولتی ها برداشته شود/ تبلیغات چای خارجی ضربه به تولید ملی است