نقش عقیدتی سیاسی در اعتلای معنویت در ارتش بی بدیل است