دومین کنگره نفت و نیرو گامی در جهت تعامل دولت و بخش خصوصی