آمریکا دست از سر ایران برداشت وقت بازی با کارت روسیه است!