دیدار رئیس دفتر امنیت ملی سوریه با جانشین رئیس دستگاه امنیت ملی مصر