ساماندهی صنعت پوشاک کشور با شکل گیری شرکت های بزرگ و دارای برند