سرآشپز نهاد ریاست جمهوری: غذای احمدی نژاد و مشایی در دوران ریاست جمهوری چه بود