تحلیل روزنامه «رأی الیوم» در مورد تعیین سفیر مغرب در ایران