کشف دو گونه قارچ "آسکومایست جدید" توسط محققان کشور