تجهیزات تولیدی ناجا به استانداردهای روزجهانی نزدیک است