دستورالعمل ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی‌های جناحی صادر شود