حشد الشعبی جزئیات مرحله اول عملیات موصل را اعلام کرد