۲ نیروی امنیتی پاکستان در مرز با افغانستان کشته شدند