اوج گیری «محمدبن سلمان» برابر است با افول پادشاهی عربستان