فرماندار:تمام پروژه های مصوب سفر رهبری در اسلام آبادغرب اجرا شده است