اجلاس پنج جانبه راه آهن کشور های آسیای میانه در تهران آغاز بکار کرد