هدف روسیه و اوپک افزایش جزئی قیمت نفت است نه افزایش زیاد