تدوین لایحه ای مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات/همکاری کمیسیون شوراها، دولت و مرکز پژوهشها برای تدوین لایحه