نیروهای مسلح باید تکیه‌گاه تمام احزاب و جناح‌ها باشند