رژیم صهیونیستی پایگاه نظامی و حافظ منافع آمریکا در منطقه است