فعالیت سازمان‌های مردم نهاد پایه‌های فرهنگی جامعه را تقویت می‌کند