تجارت و بازاریابی، عمده مشکل کشاورزی چهارمحال و بختیاری