درخواست رسمی شدن مرز سومار را به وزارت کشور می‌فرستیم