آغاز همایش روز جهانی استاندارد با حضور معاون اول رئیس جمهور