هدف عربستان از کشتار صنعا درهم شکستن جبهه داخلی یمن بود