عمليات جديد موصل حداكثر 6 ماه طول خواهد كشيد/ اين عمليات شش مرحله دارد