ابلاغ الکترونیکی می‌تواند گامی در جهت کاهش اطاله دادرسی باشد