برنامه وزارت نیرو برای اعطای تجهیزات کاهنده مصرف آب به مردم