ورود نظامی آمریکا به پرونده یمن دور از ذهن است/ مدیریت بحران برای واشنگتن دشوارتر از عراق و سوریه خواهد بود