وقت و انرژی نائب ریس مجلس برای یک نامزد رد صلاحیت شده