بازگرداندن نفتکش‌های گمشده یا اثبات در تحریم نبودن