سوئد پرونده‌های پناهجویان افغان‌ را با نگاه بشردوستانه بررسی کند