شهید زین الدین به خوبی مسائل استراتژیک را تحلیل می کرد+اینستاپست