تلفن‌های همراه بدون برگ سبز گمرک در بازار عرضه می شوند/ با قاچاق از گلوگاه برخورد شود