توصیه جدید به مردم برای ماجرای هوافروشی در پمپ بنزین‌ها