23 کشته و زخمی در انفجار انتحاری در مرز اردن با سوریه