آغاز جنگ آزاد سازی موصل، سرخط روزنامه های لبنان/ 26 مهر