رایزنی درباره صلح باطالبان یکی ازمحورهای سفر« عبدالله»به عربستان است