9 منطقه در شمال سوریه به کنترل نیروهای تحت حمایت ترکیه درآمد