سهمیه کارگزاران و آنلاینی ها برای خرید ۶۰ میلیون سهم "آپ"