حسین زاده، طیبی و اسفندیاری‌فر در کادر فنی کشتی فرنگی جوانان